ចាប់ខ្លួន​ឪពុក រំលោភ​កូនស្រី​បង្កើត នៅ​ស្រុក​ថា​ឡា​បរិ​វ៉ាត់​ – CEN