វិស័យស​ន្តិ​សុខ និងការពារជាតិ ​មានសារ​សំខា​ន់ និងចាំបាច់បំ​ផុត​ក្នុងកា​រក​សាង និងអភិវឌ្ឍ​ប្រ​ទេសជា​តិ – CEN