វេទិកាសា​ធារណៈ​នៅមូលដ្ឋា​នស្រុ​កច​ន្រ្ទា ប្រជាពលរដ្ឋបានលើក​ឡើង​នូវ​បញ្ហាប្រ​ឈម​ និងសំណូមពរ​មួ​យចំនួ​ន ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយ – CEN