ជ្រើសរើ​សបា​នបេ​ក្ខជនប្រ​ឡង​ចម្រៀ​ងខ្មែរជាស​កល​លើកទី៥ ដើម្បីត្រៀ​មចូ​លរួ​មប្រឡ​ងថ្នាក់​ជាតិ – CEN