ផលិតផល​ខ្មែរ​សំខាន់​ៗដែលមានសក្តានុព​លនៅ​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង ត្រូវបា​នធ្វើ​ពិធីតាំង​បង្ហាញ និងប្រឹ​ក្សាយោ​ប​ល់់ – CEN