រាជរដ្ឋាភិបាល​តម្រូវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​កាន់កាប់​ដី​ ឬលំនៅដ្ឋាន​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ ត្រូវ​លើកសំណើ​មក​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN