ព្រះ​ស​ង្ឃមួយអង្គ​សុគត ដោយ​ឆក់​ចរន្តអគ្គិសនី ខណៈ​ដក​ឌុយ​ម៉ូ​ទ័​រ​បូមទឹក​ក្នុង​ស្រះ​ – CEN