ប៉ូលីសកូឡុំប៊ី រកឃើញគ្រឿងញៀន ៣០០គីឡូក្រាម នៅក្នុងមឈូស – CEN