ខាងរា​​ជរដ្ឋា​ភិបាល មិនទាន់ជឿជាក់​របាយ​ការ​ណ៍ របស់លី​កាដូ និងសមាគម​ធាង​ត្នោត លើ​​​ការ​​​រំលោ​​ភ​​បំ​ពា​ន​​​សិទ្ធិ​​​មនុ​ស្ស​​ក្នុង​​វិស័​​​យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុនៅក​ម្ពុ​​​ជា – CEN