នគ​របាល​ជាតិ​កម្ពុ​ជា និងភ្នាក់ងា​​រ FBI រួមគ្នាក្នុងកា​រស៊ើប​អង្កេ​តបង្រ្កា​បបទ​ឧក្រិ​ដ្ឋ – CEN