កូនប្រុសអក​ត្ត​ញូ សុំ​លុយ​ម្តាយទិញ​ថ្នាំញៀនមិនបាន ទាញ​ឈើ​ជ្រុងវាយ​ម្តាយ​ស្លាប់​ – CEN