ត្រីភាគី​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​អំពី​ការពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN