នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី នឹងមកបំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​នៅកម្ពុ​ជា – CEN