នារីថៃជាប់ Guiness «មានរោមច្រើនបំផុតពិភពលោក» ឥឡូវនេះ មុខលែងមានរោមទៀតហើយ តែបានដឹងគួរឲ្យអាណិត – CEN