លោកនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រីម៉ា​ឡេស៊ី​ មហាធៀរ មហាម៉ាត់ អញ្ជើញជួបនិស្សិត​នៅសា​កលវិទ្យាល័យភូមិ​ន្ទភ្នំ​ពេញ (RUPP) – CEN