មនុ​ស្ស ៥នាក់ស្លាប់ បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះដូ​រៀ​ន បោក​បក់លើ​ប្រទេ​សបាហា​ម៉ាស​ – CEN