អាមេរិ​ចនឹង​ដកទ័​ពជា​ង ៥.០០០នាក់ចេញពីអាហ្គា​នី​ស្ថាន ក្រោយព្រមព្រៀងជាមួ​យក្រុ​មតា​លីប​ង់ – CEN