កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី ពង្រឹងកិច្ច​សហ​ប្រ​តិ​​បត្តិ​កា​រ គ្រ​ប់វិស័​យពាណិ​ជ្ជកម្ម និង​ការវិ​និយោគ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សា​ហ​ក​ម្ម​​ហាឡាល់ – CEN