អភិបាលរាជធានី ស្នើឱ្យសមាគ​មពាណិ​ជ្ជកម្មពិភពលោក ធ្វើការវិនិយោគលើវិ​ស័​យអច​លនទ្រ​ព្យ ការស្ថាបនាផ្ទះជូនមន្ត្រីរា​ជ​ការ និងប្រ​ជាពល​រដ្ឋ​ក្រីក្រ បង់រំលស់ក្នុងទឹកប្រាក់​ក​ម្រិតទា​ប – CEN