ជនល្មើសចំនួ​ន ១០នាក់ មានជំនាញច្បាស់លាស់ ខាងប្រើជើង​​ធាក់​យ​​កម៉ូតូពី​ជនរ​ងគ្រោះជា​ច្រើន​គ្រឿង – CEN