លោក វ៉ាត់ ចំរើន៖ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ កុំបារម្ភពីគ្មាន​ថវិ​កាឧប​ត្ថម្ភ​គាំទ្រក្នុ​ងការ​ហ្វឹកហា​ត់ ឬប្រឡងអា​ជ្ញាក​ណ្តាល​-ចៅក្រមអ​ន្ត​រជាតិ នៅ​ក្រៅប្រទេ​ស – CEN