រដ្ឋបាលរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ប្តេជ្ញាប​ង្ខិតការ​ផ្តល់សេ​វាសាធា​រណៈនានា ជូនប្រ​ជាព​លរដ្ឋ​នៅតាមមូលដ្ឋាន ឲ្យកាន់​តែល្អប្រ​សើរ​ – CEN