បុគ្គ​លិកអ​គ្គិស​នីម្នាក់ ជិះម៉ូតូ​បើកលឿ​នចំផ្លូ​វកោ​ងបុកដើមឈើបណ្តា​លឱ្យ​ស្លាប់ នៅក្នុង​ករ​ណីគ្រោះថ្នា​ក់ចរា​ចរ​នៅក្រុងស្វា​យរៀង​ – CEN