សកម្ម​ជនហុ​ងកុងជំរុញឲ្យតៃ​វ៉ាន់ចូ​លរួម​តស៊ូ​ជាមួយ​គ្នា ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅហុ​ងកុង – CEN