តើការញ៉ាំស្រាបៀរ​មានប្រ​យោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះសុ​ខភា​ព? – CEN