ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកពី​ការត្រៀម និង​ឆ្លើយតប​នៅពេល​មាន​គ្រោះទឹកជំនន់​ – CEN