ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​ព្រៃ​ដំរី អស់ជំនឿ​និង​គ្មាន​ភាពជឿជាក់​លើ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក ​ខណៈដែល​អ្នកមាន​ទឹក​ប្រាក់​អាចធ្វើ​របង​ក្នុង​ប្រឡាយ​បាន​ – CEN