សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បំពេញគោលបំណង យុវ​ជន ហុង ភារិន ដែ​លចង់ទៅ និងចង់បាន – CEN