សម្ពោធ​ជាផ្លូ​វការ​អគារ​ថ្មីនៃធ​នាគារ ស្ថាបនាសាខាខេត្តរត​នគិ​រី – CEN