មិនគួ​រឲ្យ​ជឿសោះ​ថា កន្ទួតព្រៃ មានប្រយោជន៍ច្រើនម្លឹង​ចំពោះ​សុខភា​ព – CEN