តួលេខ​ប្រាក់ឈ្នួ​លអ​ប្បបរ​មា​ឆ្នាំ២០២០ រវាងភាគីសហជី​ព និងនិយោជកមា​នគន្លា​តគ្នា​ ១៥ដុល្លារ – CEN