នៅខណ្ឌច្បារអំពៅសម្បូរទូហ្គេមបាញ់​ត្រី នៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌដុតចំនួន១១ទូ – CEN