ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN