វិនិយោគិន​ជប៉ុន ដែល​កំពុងមាន​ប្រតិបត្តិការ​នៅក្នុង​តំបន់ និង​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ស្វែងយល់​បន្ថែម ពី​កាលានុវត្តភាព​វិនិយោគលើ​វិស័យ​អាទិភាព​ចំនួន​៥ – CEN