ស្រ្តីចំ​ណាស់ម្នា​ក់ ត្រូវមាន់គក​ចឹ​កស្លាប់​ នៅអូស្រ្តា​លី ​ – CEN