គ្រោះថ្នាក់​ចរាច​រតិចតួចសោះ ភាគីម្ខាង ប្រើកាំភ្លើងខ្លី វាយភាគីម្ខាងទៀត សន្លប់ឈឹង – CEN