លោក សាយ វណ្ណៈ ការធ្វើ​របង​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​ទឹកជា​កំហុស​របស់​ជាង មិនមែនជា​កំហុស​របស់​ម្ចាស់​ដី​ទេ​ – CEN