រុះរើ​និងសា​ងសង់​ឡើងវិញ នូវរហាត់ទឹ​ក​ចំណាស់ ក្នុងខេត្តសៀម​រា​ប – CEN