គម្រោង​ “បុរី អា​ម៉ូ​រី ៧​មករា​” បើក​លក់​វគ្គ​ទី​២ ជា​ផ្លូវការ​ – CEN