រោគស​ញ្ញានៃ​ជំងឺ​មហារី​កដែ​លអ្ន​កគួរ កត់ស​ម្គា​ល់ – CEN