ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ពង្រឹងសមត្ថភាពលើ​ជំ​នាញស​វនក​ម្មផ្ទៃក្នុង និងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុក​រលួ​យ ដល់មន្រ្តីនគ​រ​បាល និងមន្រ្តីស៊ីវិ​ល​ – CEN