ម្ចាស់សំ​ណង់​រប​ងយល់​ព្រមរុះ​រើ និង​វាយក​ម្ទេច​របង ដែលស​ង់ចូ​លប្រឡា​យទឹក នៅត្រង់​ផ្នែក​ខ្លះ នៃរប​ងដែល​ធ្វើ​ចូល – CEN