យុទ្ធនាការ​ទប់ស្កាត់​ព​លកម្ម​កុមារ​ក្នុង​សិប្បកម្ម​ផលិត​ឥដ្ឋ បន្ត​ចុះ​ដល់ ​៥០ ​ទីតាំង​ទៀត ​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និង​ក្រចេះ – CEN