សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្តីពី​ការប្រមូល​ពន្ធ​ឈ្នួល​ផ្ទះ និង​ដី​ – CEN