ក្រសួងប​រិស្ថា​នចេ​ញសេ​ចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​ និង​ប្រើប្រា​ស់អាវុ​ធ នៅតំប​ន់ការ​ពារ​ធម្មជាតិ – CEN