ចិន​បានផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ជា​ឡ​ជីវឧស្ម័ន​ជូន​មក​កម្ពុជា​ចំនួន ១ ៥០០ ដើម្បី​ជួយ​សន្សំ​ប្រាក់​ក្នុង​គ្រួសារ​កសិករ​បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN