ចាត់វិធានការ​រូបភាព​ដាក់វិន័យ​របស់​កងក​ម្លាំ​ង ដល់​នគរបាល​ចរាច​រណ៍​ ២ ​នាក់ ករណី​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ម្នាក់​បេី​ក​ម៉ូតូ​ដួល​ – CEN