មកជួបជាមួយអង្គការ Hand Angels ៖ ផ្តល់​សេវា​ផ្លូវ​ភេទ​​ជូន​ដល់​ជនពិការ​ដល់​ទីកន្លែង (មាន​វីដេអូ​អនុវត្ត) – CEN