មនុស្សជាង ១០០នាក់ស្លាប់ និងរបួសក្នុងហេតុកា​រ​ណ៍រត់​ជាន់គ្នា ក្នុងពិធីបុណ្យសា​ស​នានៅអ៊ី​រ៉ាក់ – CEN