ដូណាល់ ​ត្រាំ​ បណ្តេញទីប្រឹក្សាសន្តិ​សុ​ខជាតិ ចេញពី​ដំណែ​ង ដោយសារនិយាយមិ​ន​ត្រូវគ្នា – CEN